BromkalDE-70-5 ( 五溴联苯醚),50ug/mL 于异辛烷,BromkalDE-70-5 (Pentas),工业多溴联苯|BromkalDE-70-5 ( 五溴联苯醚),50ug/mL 于异辛烷|多溴联苯醚(PBDEs)


BromkalDE-70-5 ( 五溴联苯醚),50ug/mL 于异辛烷

货号:BDE-705
包装:1mL

BromkalDE-70-5 (Pentas) 品牌:AccuStandard;订货号:BDE-705 类别:工业多溴联苯

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复