Antimony 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000ug/mL|Antimony 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000ug/mL|ICP-MS校准


Antimony 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000ug/mL

货号:PSB2C4
包装:500mL

ICP标准品 锑 1% 氢氟酸 + 5% 硝酸 (v/v) 1,000ug/mL

产品详情

请致电<b>021-50837765</b> ,或登录Wako、Reagecon官方网站获取详细技术支持。

发表回复