pTH (1-84) (rat) trifluoroacetate salt,cas:521986-16-3

pTH (1-84) (rat) trifluoroacetate salt,cas:521986-16-3

pTH (1-84) (rat) trifluoroacetate salt

产品介绍

分子式: C₄₀₆H₆₇₀N₁₂₂O₁₂₆S₃ 分子量: 9372.73
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司