10% Sodium Chloride Solution ,10% Sodium Chloride Solution ,前处理用试剂耗材|10% Sodium Chloride Solution|二噁英检测


10% Sodium Chloride Solution

货号:192-12641
包装:1L

10% Sodium Chloride Solution 品牌:wako;订货号:192-12641 级别/描述:二噁英前处理 类别:前处理用试剂耗材

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复