Eriochrome Black T Indicator, 1% (w/w) in Sodium Chloride|Eriochrome Black T Indicator, 1% (w/w) in Sodium Chloride|指示剂


Eriochrome Black T Indicator, 1% (w/w) in Sodium Chloride

货号:EBTNACL105
包装:500mL

指示剂溶液 铬黑 T, 1% (w/w) 氯化纳溶液

产品详情

请致电<b>021-50837765</b> ,或登录Wako、Reagecon官方网站获取详细技术支持。

发表回复