H9人急性淋巴母细胞白血病细胞-手术器械包

简要描述:ATCC来源、国产人及动物正常组织细胞株,人及动物肿瘤、肿瘤耐药细胞株,代购ATCC及国外各*细胞株。

详细介绍

 

人卵巢癌细胞HO-8910
人卵巢癌细胞A2780
人卵巢癌细胞系Anglne
人卵巢癌细胞CoC1
人卵巢癌细胞CoC2
人卵巢腺癌细胞SW626
人子宫内腺癌细胞RL95-2
人卵巢腺癌细胞SK-OV-3
人子宫内膜腺癌细胞KLE
人乳突状卵巢腺癌细胞Caov-3
人卵巢腺癌细胞OVCAR-3
人子宫内膜腺癌细胞AN3CA
人卵巢透明细胞癌细胞系ES-2
子宫内膜癌细胞株RL-952
人宫颈癌细胞系Hela
宫颈癌细胞HeLa-S3
人宫颈癌细胞系HeLa229
人宫颈鳞状细胞癌SiHa
人宫颈上皮细胞癌Caski
人子宫癌细胞C-33A
人子宫膜腺癌细胞HEC-1-B